donderdag 29 maart 2012

Love

"Love means to commit oneself without guarantee, to give oneself completely in the hope that our love will produce love in the loved person. Love is an act of faith, and whoever is of little faith is also of little love."

Erich Fromm (psychologist)


In this life we rarely love without expecting to be loved back, whether it be in friendships or partnerships. We get disappointed when the ones we care about don't seem to care about us equally. But is love really love when we add a pricetag or keep score? Or do we simply make it an entanglement of feelings, a way of proving that I'm worth something, a way of saying 'look at what I do for you, look at how good I am.. now why can't you do the same for me?'.

Since I'm with my parents love is a topic we talk about often. My mom and dad are religious, they believe in God, Jesus and the Holy Spirit. I've been brought up as a Christian, but I've lost my way in the world, got overwhelmed with all the expectations people had of me and I was convinced that I was not worth loving unless I could fullfill those expectations. It's a very loveless way of living. It isolates you, makes you vulnerable to anyone and everyone. If you're not worth anything and noone seems to love you for you... then what is there to live for? I know that this way of living has contributed to my depressions and burn outs. If you have to earn love over and over again, there is only one guarantee... you will destroy yourself, because living without real love is just too hard.

I'm learning that love should be the base on which you build your life. But it is the kind of love where you don't expect, you don't need to be loved back, where you give your love freely and hope that the other person will grow with your love and be able to give love like you. It's the kind of love where you ask yourself how can I benefit this person, what can I do for him/her and not ask yourself what can this person do for me? I've been reading the bible again, I'm going to church, I sing in a gospel choir and everywhere I turn, I get love from people who don't even know me. I've stopped asking myself 'what is it they want from me', because they simply don't want anything from me, they care, they love and they want me to be well. It is this kind of love that I want to give in return.

So I'm on a path of personal and religious growth because giving love like that is not easy. It means setting your ego aside, letting go of your insecurities, letting go of the need to get something in return and I wholehartedly believe that the only way to do this is to believe that there is someone who knows me inside out, the good and the bad, and still thinks I deserve His love. I don't need to earn love because I already have it. And even though I can be a better person and He wants me to be a better person.. the way I am now is good enough :). That is the base on which I can give love back like I'm receiving now.

==========================================

Liefde

"Liefde betekent dat je je vastlegt zonder garantie, dat je jezelf helemaal geeft in de hoop dat dit liefde in de persoon die je liefhebt zal produceren. Liefde is een kwestie van vertrouwen en wie er weinig vertrouwen heeft, heeft ook weinig liefde."

Erich Fromm (psycholoog)


In dit leven hebben we zelden lief zonder dat we liefde terug verwachten, of dat nu in vriendschappen of in partnerschappen is. We raken teleurgesteld wanneer degenen om wie wij geven niet net zoveel om ons lijken te geven. Maar is liefde werkelijk liefde als we er een prijskaartje aan hangen? Of als we de score bijhouden? Of maken we er simpelweg een verweving van gevoelens van, een manier om te bewijzen dat ik iets waard ben, een manier om te zeggen 'kijk eens naar wat ik allemaal voor jou doe, hoe goed ik wel niet ben... waarom kun jij niet hetzelfde voor mij doen?'.

Sinds ik bij mijn ouders woon is liefde een onderwerp waar we het vaak over hebben. Mijn moeder en vader zijn religieus, geloven in God, Jezus en de Heilige Geest. Ik ben christelijk opgevoed, maar heb mijn weg in de wereld verloren omdat ik overspoeld raakte door alle verwachtingen die mensen van mij hadden en ik ervan overtuigd was dat ik het niet waard was om van te houden tenzij ik aan die verwachtingen kon voldoen. Ik weet zeker dat deze manier van leven tot mijn depressies en burnouts bijgedragen heeft. Het is een hele liefdeloze manier van leven. Het isoleert je, maakt je kwetsbaar voor alles en iedereen. Als jij niets waard bent en als er niemand van je houdt zoals je bent... waar leef je dan voor? Als je elke keer opnieuw liefde moet verdienen, is er maar één garantie.. je zult jezelf als persoon vernietigen, want leven zonder echte liefde is gewoon te moeilijk.

Ik ben aan het leren dat liefde de basis moet zijn waarop je je leven bouwt. Maar het is het soort liefde waar je geen verwachtingen hebt, er niet van je gehouden MOET worden, het soort liefde die je in alle vrijheid geeft en waarvan je hoopt dat het de andere persoon zal laten groeien en het mogelijk maakt dat deze op dezelfde manier liefde zal kunnen geven als jij. Het is het soort liefde waar je je afvraagt wat jij voor een ander kunt betekenen, wat je voor hem/haar kunt doen en je je niet afvraagt wat die ander voor jou kan doen. Ik ben de bijbel aan het lezen, ik ga naar de kerk, ik zing in een gospel koor en waar ik ook kijk.. ik krijg liefde van mensen die mij helemaal niet kennen. Ik ben opgehouden met mezelf af te vragen wat ze van me willen, simpel omdat ze niets van me willen, ze geven om me, geven liefde en willen dat het goed met me gaat.

Dus ik ben op een pad van persoonlijke en religieuze groei omdat op die manier liefde geven niet gemakkelijk is. Het betekent dat je je ego aan de kant moet zetten, je eigen onzekerheden los moet laten en moet proberen om niets terug te willen krijgen als je iets geeft. Ik geloof met heel mijn hart dat de enige manier waarop je dit kunt doen is weten dat er iemand is die je door en door kent, het goede en het slechte, en toch denkt dat je Zijn liefde waard bent. Ik hoef die liefde niet te verdienen, ik heb hem al. En hoewel ik een beter persoon kan zijn en Hij wil dat ik een beter persoon wordt, is zoals ik nu ben goed genoeg :). Dat is de basis waarop ik liefde kan (terug)geven zoals ik die nu ontvang.